Търсене

„Подземно строителство“ и „Ядрена химия” стават защитени специалности

„Защитени специалности“ са тези, към които няма достатъчен интерес, но има необходимост от висококвалифицирани специалисти
До 15 лв. от държавата за профилактика на учители, преболедували

Снимка на Pexels от Pixabay

Две нови специалности влизат в списъка на защитените - „Подземно строителство“ и „Ядрена химия”. Общо 46 студенти ще се обучават за бакалавърска степен в редовна и задочна форма по новите специалности. За първата ще се приемат в Минно-геоложкия университет „Иван Рилски“ - София, а за втората - в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Това става с приета от правителството промяна в Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Сред мотивите за превръщането на специалността „Подземно строителство“ в защитена се посочва,

че завършилите получават професионална квалификация „Инженер по подземно строителство“, като подобни специалисти стават все по-търсени от работодателите. Те могат да се реализират в управлението на проекти в областта на подземната инфраструктура, в минно-строителни и миннодобивни предприятия, в дружества и фирми, които извършват подземно градско, тунелно, транспортно и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени и подземни градски комуникационни съоръжения, както и други видове подземно и надземно строителство. Специалността е все по-важна с оглед на реакцията към зачестилите природни бедствия като наводнения, свлачища и срутища.

Специалността „Ядрена химия“ е уникална. Обучението по нея е ключово за подготовката и обезпечаването с кадри за сектора на ядрените технологии и ядрената енергетика, както и за националната сигурност.

Солидната общохимична подготовка на студентите им позволява да работят и в сфери извън приложението на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Дипломираните специалисти са квалифицирани за изследователска, технологична, внедрителска, аналитична и производствена дейност. Над 80% от завършилите се реализират в областта на ядрената и радиохимия, радиоекология, нуклеарна медицина, контрол на опазването на околната среда, както и в научни институти.

Досега Списъкът на защитените специалности включваше 27 специалности, от които 13 са в областта на филологиите, две са в областта на природоматематическите науки, а останалите 12 са инженерни. „Защитени специалности“ са тези, към които няма достатъчен интерес, но има необходимост от висококвалифицирани специалисти.

С друга промяна в постановлението се дава право на министъра на образованието и науката да предлага за утвърждаване и по-голям от определения брой на приеманите за обучение студенти по специалност от регулираните професии „Медицина“. Тази възможност ще може да се реализира след съгласуване с министъра на здравеопазването и в рамките на получените заявки на висшите училища за броя на приеманите за обучение студенти. По този начин ще бъдат предприети стъпки в посока намаляване недостига на лекари в здравните заведения в страната.

За приоритетните професионални направления и за защитените специалности след мотивирано предложение на отрасловия министър министърът на образованието и науката ще може да предложи по-голям брой студенти и докторанти от заявените от съответния университет след оценка на комисията в Министерството на труда и социалната политика за необходимостта от такива специалисти. По този начин при определянето на план-приема ще могат да бъдат отчетени отрасловите политики и стратегии съобразно провежданите анализи и прогнози за пазара на труда.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!